Brza i kvalitetna usluga

Povoljna cijena

Stručno osoblje

Višegodišnje iskustvo u području sigurnosti

PREGLED USLUGA

Tvrka iCom djeluje na područjima ispitivanja, izdavanja atesta i pratećih dokumenata te ostalih usluga koji su vezani uz sigurnost na slijedećim područjima:

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

Pregledi i ispitivanja ZNR i ZOP
 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje antistatičnih podova
 • Izjednačavanje potencijala i neprekinutosti zaštitnog vodiča
 • Ispitivanje tipkala za isključenje u slučaju nužde
 • Ispitivanje sigurnosne protupanične rasvjete
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Ispitivanje hidrantske mreže
 • Ispitivanje vatrodojavnog sustava
 • Ispitivanje protupožarnih zaklopki
 • Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara
 • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • Ispitivanje dizala
 • Ispitivanje sustava plinodetekcije
 • Ispitivanje čimbenika radnog okoliša
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
 • Servis vatrogasnih aparata
Vođenje poslova zaštite na radu i zaštite od požara
 • Vođenje poslova zaštite na radu (ugovor o vođenju poslova ZNR kao stručnjak ZNR)
 • Poslovi zaštite od požara (Odgovorna osoba za zaštitu od požara)
Osposobljavanje radnika
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara
 • Osposobljavanje poslodavca/ovlaštenika/neposrednog ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljavanje povjerenika radnika
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
Izrada akata
 • Izrada Procjene rizika
 • Izrada Revizije procjene rizika
 • Izrada Procjene opasnosti rada s računalom
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu
 • Izrada Pravilnika zaštite od požara
 • Izrada elaborata zaštite od požara
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja
 • Izrada projekata stabilnih sustava i električne instalacije/projekti izvedenog stanja
Znakovi sigurnosti i upute za rad na siguran način
 • Izrada Procjene rizika
 • Izrada Revizije procjene rizika
 • Izrada Procjene opasnosti rada s računalom
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu
 • Izrada Pravilnika zaštite od požara
 • Izrada elaborata zaštite od požara
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja
 • Izrada projekata stabilnih sustava i električne instalacije/projekti izvedenog stanja
Koordinator za zaštitu na radu
 • Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinatora I
 • Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II

OSTALE USLUGE

EKSPLOZIVNA ATMOSFERA (EX)

Ispitivanja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom – Ex ispitivanja:

 • Ispitivanje i umjeravanje bimetalnog releja i motornih zaštitnih sklopki
 • Mjerenje impedancije petlje kvara
 • Izjednačavanje potencijala i neprekinutosti zaštitnog vodiča
 • Mjerenje otpora izolacije
 • Ispitivanje otpora uzemljenja (zaštitno, pogonsko, gromobransko i združeno)
 • Ispitivanje uređaja diferencijalne struje
 • Izrada Ex priručnika
ZAŠTITA OKOLIŠA
 • Izrada i provjera, te analiza praćenja stanja za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
 • Izrada izvješća o proračunu emisija stakleničkih plinova i verifikacija izvješća o emisijama u okoliš
 • Prijave u AZO
 • Izračun godišnje bilance
 • Izrada pratećih listova
 • Izrada očevidnika
 • Vođenje poslova zaštite okoliša
 • Mjerenje emisija štetnih plinova u zrak iz stacionarnih izvora (mjerenje emisije dimnih plinova u kotlovnicama i procesnim pećima instalirane snage od 0,1 do 3 MW za tekuća i plinska goriva i od 0,1 MW do 1 MW za kruta goriva i goriva od biomase)
MINIMALNO TEHNIČKI UVJETI ,TEHNIČKI PREGLEDI, HEP
 • izdavanje kompletne atestne dokumentacije potrebne za minimalne tehničke uvjete
 • Izdavanje atesta za potrebe HEP-a za priključak potrošača električne energije
 • Izdavanje svih potrebnih atesta prilikom tehničkomg pregleda građevine
SIGURNOSNI VENTILI i MANOMETRI
 • Izrada Procjene rizika
 • Izrada Revizije procjene rizika
 • Izrada Procjene opasnosti rada s računalom
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu
 • Izrada Pravilnika zaštite od požara
 • Izrada elaborata zaštite od požara
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja
 • Izrada projekata stabilnih sustava i električne instalacije/projekti izvedenog stanja
PLINSKA INSTALACIJA i TROŠILA
 • Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija
 • Otklanjanje eventalnih nedostataka
 • Servis plinskih plamenika i trošila
VENTILACIJA
 • usluga kemijskog čišćenja i dezinfekcija sustava ventilacije i klimatizacije
 • usluga kemijskog čišćenje i dezinfekcija sustava kuhinjske ventilacije i klimatizacije
 • Proizvodnja filtera za sustave ventilacije


Sukladno Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN br.: 125/08, 55/09 i 119/09), vršimo:
 • Snimak stanja sa prijedlogom rješenja
 • Ugradnju prisilne ventilacije
 • Ugradnju filtara
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije (atest)

STRUČNA USAVRŠAVANJA

Nudimo stručna usavršavanja sa upisom u radnu knjižicu, za sljedeća zanimanja:

1. Rukovatelj utovarivačem
2. Rukovatelj hidrauličnom dizalicom
3. Rukovatelj valjkom
4. Signalist i vezač tereta
5. Rukovatelj automiješalicom
6. Rukovatelj strojevima za preradu i obradu drva
7. Rukovatelj toranjskom dizalicom
8. Rukovatelj traktorom
9. Rukovatelj autodizalicom
10. Rukovatelj viličarom
11. Rukovatelj bagerom
12. Rukovatelj mosnom dizalicom
13. Rukovatelj portalnom dizalicom
14. Rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu preradu drvne mase
15. Radnik na montaži i demontaži skela
16. Rukovatelj rovokopačem
17. Tesar
18. Krovopokrivač
19. Zidar
20. Rukovatelj hidrauličnom platformom
21. Rukovatelj šumskim traktorom
22. Monter suhe gradnje
23. Rukovatelj motornom pilom
24. Rukovatelj motornom kosilicom
25. Armirač
26. Armirač - betonirac
27. Betonirac
28. Rukovatelj buldozerom
29. Rukovatelj damperom
30. Rukovatelj elektrokolicima
31. Fasader
32. Rukovatelj glodalicom za beton
33. Rukovatelj grederom
34. Rukovatelj hidrauličnom presom za obradu odljevaka
35. Rukovatelj hidrauličnom presom za tlačni lijev
36. Keramičar
37. Rukovatelj kombajnom
38. Rukovatelj konzolnom dizalicom
39. Soboslikar i ličilac
40. Pružni radnik
41. Rukovatelj lakom dizalicom
42. Rukovatelj samohodnom platformom
43. Rukovatelj strojevima za obradu betona i asfalta
44. Rukovatelj sitnom pružnom mehanizacijom
45. Rukovatelj skreperom
46. Specijalist zaštite na radu
47. Rukovatelj vibracijskim nabijačem
48. Ispitivač električnih instalacija
49. Klesar

ZAKONSKE OBVEZE POSLODAVACA

Što je svaka tvrtka obavezna prema Zakonima o zaštiti na radu(ZZR))?

Drugi zakoni i pravilini obavezuju tvrtke a ne samo zakon o zaštiti na radu i naravno na to utječe radni proces i djelatnost tvrtke.

ZAKONSKE OBVEZE POSLODAVCA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Prema Zakona o zaštiti na radu (ZZR) svi poslodavci dužni su osposobiti radnike za rad na siguran način prije početka rada, kod promjena u procesu rada, kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije ili kod upućivanja radnika na novo radno mjesto. Također, poslodavac je osposobljavanje za rad na siguran način dužan obaviti u roku od 30 dana od dana zapošljavanja radnika. U protivnom, poslodavac može biti kažnjen novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kn.

OSPOSOBLJAVANJE POSLODAVCA I OVLAŠTENIKA POSLODAVCA IZ ZAŠTITE NA RADU

Prema. ZZR-u poslodavci i njihovi ovlaštenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika. Za neispunjenje obveze novčana kazna iznosi 10.000 do 40.000 kn.

OSPOSOBLJAVANJE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Prema ZZR-u poslodavac je dužan omogućiti osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu za vrijeme radnog vremena i na trošak poslodavca. Povjerenika za zaštitu na radu radnici biraju i imenuju između sebe i on bez obzira na broj radnika mora biti izabran svugdje gdje to zahtijevaju uvjeti rada (povećana opasnost za sigurnost i zdravlje radnika, rad na izdvojenim mjestima i sl.).

OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Prema . ZZR-u poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi. U radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 radnika. U slučaju neispunjenja obveze propisana novčana kazna je 10.000 do 20.000 kn.

PROCJENA OPASNOSTI RADNIH MJESTA

Prema ZZR-u poslodavac je u cilju unapređenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu dužan procjenjivati opasnosti za život i zdravlje radnika radi njihovog sprječavanja ili smanjenja te je dužan izraditi ili posjedovati procjenu opasnosti. Prema tome, svi poslodavci dužni su izraditi procjenu opasnosti, što je do sada bila obveza samo u pojedinim djelatnostima kao što su industrija, građevinarstvo te djelatnostima kod kojih postoji veća opasnost od ozljeda na radu. Prema članku 13. Pravilnika o izradi procjene opasnosti revizija procjena obavlja se najmanje svake dvije godine ili po nastanku poremećaja u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika. Ako poslodavac ne izradi pisanu procjenu opasnosti kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 kn.

PROCJENA OPASNOSTI ZA RADNA MJESTA S RAČUNALOM

Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom propisana je obveza izrade procjene opasnosti za radna mjesta s računalom. Prema Pravilniku, radnim mjestom s računalom smatra se ono na kojem radnici rade ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. U procjeni opasnosti potrebno je obraditi zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na opremu radnog mjesta (zahtjevi za zaslone, tipkovnice, radni stol ili radnu površinu, radni stolac), radni okoliš (zahtjevi vezani za prostor, osvijetljenost, bliještanje i odsjaje, buku, mikroklimatske uvjete, zračenja) te na programsku opremu.

ISPITIVANJE SREDSTAVA RADA

Prema. ZZR-u poslodavac je dužan redovito obavljati preglede svih strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih sredstava koja koristi radi utvrđivanja, dok je prema članku 53. ZZR-a poslodavac je dužan obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima prije njihovog stavljanja u uporabu, najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe te prije početka korištenja na novom mjestu uporabe. Za neispunjenje ove obveze poslodavac se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 kn.

ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA

Prema ZZR-u poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka; u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracije; u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari; u kojima pri radu nastaju opasna zračenja te u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu. Ispitivanje radnog okoliša poslodavac je dužan obaviti u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine. U slučaju da ne provede ispitivanje radnog okoliša, poslodavac se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 kn.

ISPITIVANJE ELEKTIČNIH INSTALACIJA, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, HIDRANTSKE MREŽE, VATRODOJAVNIH SUSTAVA, SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPLJIVIH PLINOVA I PARA, SUTAVA ZA DETEKCIJU CO, ISPITIVANJE SUSTAVA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA DIMA I POŽARA, ISPITIVANJE PROTUPANIČNE RASVJETE I TIPKALA ZA DALJINSKO ISKLJUČENJE ENERGIJE, ISPITIVANJE ZAŠTITE OD STATIČKOG ELEKTRICITETA I DR.

Prema ZZR-u poslodavac je dužan objekte namijenjene za rad održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim tehničkim propisima. Također, poslodavac je dužan prestati s radom u objektima namijenjenim za rad na kojima nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje radnika.

VOĐENJE KNJIGE NADZORA

Prema ZZR-u poslodavac je dužan voditi knjigu nadzora u koju svoje odluke upisuju ovlaštenici poslodavca, stručnjak za zaštitu na radu, ovlaštene ustanove i trgovačka društva registrirana za obavljanje poslova zaštite na radu te inspektor rada. Ako ne vodi knjigu nadzora poslodavac se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 kn.

VOĐENJE EVIDENCIJA

Prema. ZZR-u poslodavac je dužan voditi evidencije o zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način; zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada; strojevima i uređajima s povećanim opasnostima koje koristi; opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi; te ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika.

LIJEČNIČKI PREGLED ZA POSLOVE S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Prema ZZR-u poslodavac radnika raspoređenog na poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rukovanje strojevima i uređajima, rad u nepovoljnoj mikroklimi, rad u prašini i sl., prema članku 3. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada) mora uputiti na pregled ovlaštenoj ustanovi, odnosno specijalistu medicine rada u privatnoj praksi s uputnicom koja sadrži podatke o vrsti posla koji radnik obavlja. Također, poslodavac je dužan radnika, koji obavlja poslove s posebnim uvjetima rada, ponovno uputiti na pregled nakon proteka roka utvrđenog propisom zaštite na radu ili kada to ocijeni specijalist medicine rada. U protivnom, poslodavac se kažnjava kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 kn.

LIJEČNIČKI PREGLED VIDA ZA RADNA MJESTA S RAČUNALOM

Prema članku 10. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom poslodavac mora osigurati pregled vida radnika kod specijalista medicine rada prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom, najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala te na zahtjev radnika zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, tj. sa zaslonom.

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Prema. ZZR-u poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja, s njim upoznati sve radnike te na osnovi tog plana provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine. Ako poslodavac ne utvrdi plan evakuacije i spašavanja radnika i ako ne provede praktičnu vježbu u propisanom roku kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 kn.

ZAKONSKE OBVEZE POSLODAVCA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA
 1. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PREVENTIVNO DJELOVANJE I GAŠENJE POŽARA
 2. ISPITIVANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA-VATRODOJAVNI SUSTAV
 3. ISPITIVANJE SUSTAVA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA DIMA I POŽARA (PROTUPOŽARNE ZAKLOPKE I PROTUPOŽARNA VRATA)
 4. ISPITIVANJE SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA (HIDRNATSKA MREŽA, SPLINKER SUSTAV, SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA FM-200 I sl.)
 5. ISPITIVANJE SUSTAVA ZA ODIMLJAVANJE
 6. ISPITIVANJE SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PLINOVA I PARA
 7. ISPITIVANJE SUSTAVA ZA DETEKCIJU CO
 8. ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
 9. ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA
 10. ISPITIVANJE TIPKALA ZA DALJINSKO ISKLJUČENJE EL. ENERGIJE
 11. ISPITIVANJE PROTUPANIČNE I NUŽNE RASVJETE
 12. ISPITIVANJE ZAŠTITE OD STATIČKOG ELEKTICITETA
 13. ISPITIVANJE BIMETALA
 14. VOĐENJE EVIDENCIJA O PREGLEDIMA VATROGASNIH APARATA
 15. IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
 16. IZRADA PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Navedene obveze proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara NN 92/10, Pravilnika o ispitivanju sustava za dojavu i gašenje požara NN 44/12 te Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/11, Zakona o zaštiti i spašavanju 127/10. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik odnosno korisnik građevine, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora odnosno upravitelji zgrada koji ne posjeduju uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara (članak 40. stavak 1.).

OBVEZE POSLODAVCA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD OKOLIŠA
 1. MJERENJE EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA U ZRAK IZ STACIONARNIH IZVORA (MJERENJE EMISIJE DIMNIH PLINOVA U KOTLOVNICAMA I PROCESNIM PEĆIMA INSTALIRANE SNAGE OD 0,1 DO 3 MW ZA TEKUĆA I PLINSKA GORIVA I OD 0,1 MW DO 1 MW ZA KRUTA GORIVA I GORIVA OD BIOMASE)
 2. PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA S JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM
 3. IZRADA PLANOVA I IZVJEŠĆA PRAĆENJA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ POSTROJENJA( KLIMATIZACIJKI-RASHLADNI SUSTVI SNAGE IZNAD 3 kw)
 4. VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA Navedene obveze proizlaze na osnovu zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/2007), zakon o otpadu (NN br. 178/04, 111/06, 60/08), zakona o zaštiti zraka (NN br. 178/04, 60/08). Novčanom kaznom od 100.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu tvrtke ukoliko ne dostavlja Agenciji podatke, odnosno ne prijavi svaki nepredviđeni događaj, vrstu događaja ili djelovanja u okoliš, sve sukladno propisanim obvezama o izvješćivanju (članak 92. stavak 2.),6. ne dostavlja propisane podatke u propisanom roku iz članka 92. stavka 3. (članak 92. stavak 3.)

Certifikati

Popis kvalifikacija tj. položenih stručnih ispita našeg tima

 • stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu
 • stručni ispit za ispitivanje stabilnih sustava za gašenje i dojavu požara
 • stručni ispit za djelatnika odgovornog za zaštitu od požara u pravnim osobama i stručnim službama
 • stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva
 • rješenje za koordinatora I i koordinatora II za zaštitu na radu
 • potvrda o osposobljenosti iz osnovnih andragoških znanja
 • stručni ispit za poslove ispitivanja elektroinstalacija u ekspolzivnoj atmosferi

iCom d.o.o.

OIB: 57475763905 

Adresa:

Perkovčeva 10

10 430 Samobor

Hrvatska

Tel: +385 (0)1 3366 874

Fax: +385 (0)1 3374 256

Mob: +385 (0)95 3333 777

E-mail: info@atesti.hr